Uncategorized


잘나가다 전남친 폭로로 한순간에 사라진 여배우

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

갑자기 한순간에 사라진 이유가 있었네 ㄷㄷㄷ

떳다 장보리에서 연기 잘해서

기억하고 있었는데 이런 일이…